VVD Nieuwe coalitiepartner Westerveld

VVD nieuwe coalitiepartner Westerveld

Westerveld – De fracties van DSSW-SW en Gemeentebelangen hebben in de VVD een nieuwe partner gevonden in het bestuur van Westerveld. Naast de zittende wethouders Henk Doeven (DSSW-SW) en Jelle de Haas (Gemeentebelangen) maakt Klaas Smidt als wethouder namens de VVD het college weer compleet. De coalitiepartijen zijn blij met de ruime ervaring die Klaas Smidt meebrengt in het college.

Leidraad voor het nieuwe college is Grensverleggend besturen 2.0. Dit vernieuwde bestuursakkoord is samengesteld onder begeleiding van Professor Michiel Herweijer die na de informatieperiode ook de formatie heeft geleid. Alle fracties hebben gelegenheid gekregen om inbreng te leveren voor het vernieuwde akkoord. De formateur heeft vervolgens op inhoudelijke basis geadviseerd om met de VVD verder in gesprek te gaan over coalitievorming.

Een bijzondere omstandigheid is dat na de coalitiebreuk met Progressief Westerveld de wethouders Doeven en De Haas aan konden blijven met de steun van de raadsfracties. De door hen voorbereide programmabegroting 2020 kon vervolgens niet buiten beschouwing blijven bij de onderhandelingen, omdat deze ook onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe wethouder wordt uitgevoerd.

De veranderde financiële situatie van de gemeente heeft een rol gespeeld in het bestuursakkoord. Opvallend is dat gekozen is voor een beperkte lastenverhoging voor inwoners en er toch ruimte blijft voor nieuwe beleidskeuzes. De in de begroting 2020 voorgestelde stijging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) blijft beperkt. De verhoging betreft alleen het bedrag - inclusief inflatiecorrectie - dat in 2018 is teruggegeven aan de inwoners. De door het college voorgestelde verhogingen van de forensenbelasting en de toeristenbelasting worden wél gehandhaafd. Met deze bijstellingen ontstaat een positief resultaat voor 2020 en de drie daarop volgende jaren. Bovendien wordt bij de vaststelling van de jaarrekening voorgesteld om voor een aantal - tot nu toe ongebruikte - fondsen de bestemmingsreserves te verlagen met € 600.000, waardoor de algemene reserve van degemeente weer toeneemt.

Het bestuursakkoord wordt behandeld in de raadsvergadering van 29 oktober 2019, waarin Klaas Smidt als wethouder wordt geïnstalleerd. Op dinsdag 12 november 2019 vindt vervolgens de begrotingsvergadering plaats. Deze wordt twee weken uitgesteld om de financiële doorwerking van het bestuursakkoord goed te kunnen verwerken.