Inbreng begrotingsvergadering 2020

Het is nog maar 126 dagen geleden dat alle fracties van deze raad hun algemene beschouwingen hebben gegeven over 2020. Op 9 juli 2019 is de voorjaarsnota besproken in dit huis. Wat kan er veel gebeuren in 126 dagen….. We nemen u even mee terug in de tijd.

Bij de algemene beschouwingen in de zomer van 2019 hebben wij als fractie ons kritisch uitgelaten over het gevoerde financiële beleid van het college over 2018. Ook hebben we vooruitgekeken naar 2020, waarbij voor de VVD het behouden van de lage gemeentelijke lasten, centraal stond. De volgende woorden zijn die avond door mij uitgesproken: “ondanks de uitgebreide taakstellingen die het college 2014-2018 heeft moeten uitvoeren, hebben wij als VVD altijd de lasten voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers laag kunnen houden”. Verder hebben wij die avond het college verzocht om het project BrinQ voor te leggen aan de raad, om te kijken naar mogelijke ombuigingen in het sociaal domein en om het onderwerp duurzaamheid vlot te trekken door initiatieven van inwoners en ondernemers mogelijk te maken. Het college kan wel wat optimistische, ondernemende energie van de VVD gebruiken is toen ook uitgesproken. Wie had kunnen denken dat juist de VVD, nog maar net 4 maanden later, onderdeel zou uitmaken van het college? 

Bij de bespreking van de begroting, kijk je als partij normaliter terug op de inbreng in de voorjaarsnota om te zien welke punten door het college zijn overgenomen. U kunt zich vast allen wel indenken dat de VVD tevreden is over de invulling van de nieuwe samenwerking met de partijen DSSW-SW en GB Westerveld. Veel van de belangrijke liberale waarden kunnen wij nu met elkaar in praktijk gaan brengen. Wij zien een grote ambitie bij alle drie de partijen die nu samen het college vormen om nu echt grenzen te gaan verleggen en met elkaar voor Westerveld de collegeperiode op een goede manier te vervolgen. Met het voorgestelde amendement dat door de nieuwe coalitie zojuist is voorgesteld aan de raad wordt in ieder geval het voorstel van de forse lastenverhoging voor inwoners teruggebracht naar een niveau dat past bij deze gemeente en de tijd waarin wij ons bevinden. Daarbij zoeken wij als VVD nog naar ruimte in de meerjarenbegroting om de toeristenbelasting niet verder te laten stijgen dan het inmiddels vastgestelde tarief van 1,25 euro. In het nieuwe coalitieakkoord (grensverleggend besturen 2.0) wordt hier al een richting aan gegeven via het woord ‘vooralsnog’. Dit staat als volgt beschreven in het akkoord: “De door het college voorgestelde verhogingen van de forensenbelasting en de toeristenbelasting worden vooralsnog gehandhaafd”. Bijkomend argument hierbij is dat de onderbouwing voor de verhoging van de forenzenbelasting niet correct lijkt te zijn, zoals blijkt uit de beantwoording van de technische vragen.De VVD doet hierbij de oproep aan het college om de voorgestelde verhogingen voor de beide belastingtarieven voor toekomstige jaren niet bij voorbaat door te voeren, maar om dit slechts dan te doen, wanneer blijkt dat er geen andere uitweg is. Is het college bereid hier een toezegging op te doen? Het college zal dan op zoek moeten gaan naar andere dekking als o.a. de voorgestelde stijging van 39% op het tarief van de forenzenbelasting niet of niet in het geheel wordt doorgevoerd. Hier kunnen wij overigens deels als raad ook op een later moment nog onze invloed op uitoefenen.

Er is echter meer veranderd in de afgelopen 126 dagen dan alleen maar de samenstelling van de coalitie en de persoon die de functie van wethouder financiën vervult. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hadden wij in deze provincie en in deze gemeente nog geen discussie over stikstof. Nadat op 29 mei 2019 de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee uitspraken deed over het Programma Aanpak Stikstof (oftewel de PAS), is dit najaar de stikstofcrisis een veelbesproken onderwerp geweest in de Nederlandse samenleving en daarmee uiteraard ook in de agrarische gemeente Westerveld. Boerenprotesten op het Malieveld in Den Haag en bij o.a. het provinciehuis van Drenthe zorgen ervoor dat iedereen zich ineens bewust wordt van een nieuwe uitdaging waar wij mee te maken hebben, ook in onze gemeente. Ook wij zullen moeten kijken naar oplossingsrichtingen zoals een ADC toets, salderen, verminderen van emissie of verminderen van natuurgebieden. Kan het college de raad informeren over de denkrichting die op dit moment wordt aangehouden om deze crisis het lijf te bieden?

En dan hebben we ook nog eens het handelingskader PFAS, wat sinds 1 oktober j.l. zorgt voor het platleggen van o.a. de bouwsector in Nederland. Uitdagingen genoeg die wij als gemeente het hoofd moeten bieden. In de Achterhoek zijn er al gemeenten die voorstellen doen om te werken met een hogere PFAS norm waarmee meer ruimte ontstaat om grond te vervoeren en af te zetten, zonder dat de grond extra vervuild wordt. Gemeenten mogen inderdaad met een eigen, hogere norm komen, is inmiddels bevestigd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor moet dan wel duidelijk zijn wat de kwaliteit van de grond is in de hele gemeente. Gemeenten moeten hiervoor een bodemkwaliteitskaart opstellen. Kan het college aangeven hoever onze gemeente is met het opstellen van een accurate en up-to-date bodemkwaliteitskaart?

U heeft zojuist van ons gehoord hoeveel er kan veranderen in 126 dagen. Als VVD willen wij ook nog graag even samen met u 126 dagen vooruitkijken. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft onze fractie een motie “aan de slag met de energietransitie” aangehouden. In deze motie hebben wij het college opgeroepen om actief aan de slag te gaan met de taakstelling behorende bij de energietransitie. De VVD fractie zal binnen nu en 126 dagen met een agendavoorstel komen om dit onderwerp te bespreken in de raad, op een wijze passend bij de nieuwe vergaderstructuur. Wij horen graag van de andere woordvoerders welke fractie of fracties samen met ons dit agendavoorstel willen uitwerken met als doel te komen tot nieuw beleid voor initiatieven van inwoners en ondernemers die leiden tot verdere verduurzaming van onze gemeente.

Daarnaast zien wij ook met tevredenheid dat enkele langlopende dossiers in de komende 126 dagen worden aangepakt. Denk o.a. aan de reeds geagendeerde agendapunten over de woonvisie en het bestemmingsplan buitengebied 2018. We zijn blij dat deze onderwerpen na een zeer lang uitstel in de komende periode in deze raad besproken zullen worden.

Met deze blik op in totaal 252 dagen politiek in Westerveld sluit de VVD haar eerste termijn van deze begrotingsbehandeling. In de tweede termijn zullen wij reageren op de inbreng van de andere fracties, die wij reeds met interesse hebben gevolgd of nog zullen volgen.