Agendavoorstel gewasbeschermingsmiddelen

Er is veel discussie in de gemeente Westerveld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Binnen het gemeentelijk bestuur is het niet mogelijk om eenduidig aan te tonen of er gezondheidsrisico’s zijn in dit gebruik.

Indieners voorstel: VVD Westerveld en PvdA Westerveld.

Onderwerp: Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld.

Aanleiding: Er is veel discussie in de gemeente Westerveld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Binnen het gemeentelijk bestuur is het niet mogelijk om eenduidig aan te tonen of er gezondheidsrisico’s zijn in dit gebruik. We kunnen gezondheidsschade niet aantonen, maar we kunnen het ook niet ontkrachten. De onrust die dit onderwerp echter met zich meebrengt werkt ontwrichtend in onze samenleving. Burgers en ondernemers komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dit is een onwenselijke en onhoudbare situatie en dit noopt ons als politieke partijen om aandacht aan dit onderwerp te besteden.

Doel bespreking: Komen tot afspraken tussen telers en omwonenden in de vorm van een vernieuwd convenant:

  • Vrijwillig maar niet vrijblijvend
  • Maatwerk per perceel, per teeltsoort en in de relatie met de omgeving
  • Proefpercelen realiseren voor onderzoek door de overheid. Het gevoel van onveiligheid bij omwonenden wegnemen dan wel verminderen. Communicatie tussen telers en omwonenden weer mogelijk maken
  • Wederzijds respect!
  • Mogelijkheden kalender middelengebruik met informatie opstellen?
  • Wat voor ontwikkelingen zijn er in het gebruik van middelen?
  • Wat voor stappen worden gezet en wanneer op weg naar 2030 (geen chemische middelen gebruiken)?
  • Meldpunt op juiste manier weergeven op website (objectief, zakelijk).

Voorgestelde wijze van bespreking – 5 avonden gepland (tussentijds bijstellen is mogelijk): Dialoog-avond met telers en belangenpartijen zoals LTO, KAVB, waterbedrijven. Dialoog-avond met omwonenden en belangenpartijen zoals dorpsgemeenschappen. Informatieavond (bespreking concept convenant) met mogelijkheid tot inspraak van belanghebbenden. Debatavond over concept convenant. Besluitvorming over convenant.