Begroting

Als VVD zijn we tevreden over enkele belangrijke punten die we hebben behaald tijdens deze vergadering zoals een vermindering van 200.000 euro lastendruk voor woningbezitters ten opzichte van het voorliggende voorstel en een verbetering van de financiële positie van de gemeente op de langere termijn. Daarbij zijn we trots op het gelopen proces waarbij de zes raadsfracties zich hebben ingezet om unaniem met een gedragen meerjarenbegroting te komen. Bent u benieuwd naar de inspraak van de VVD fractie in de eerste termijn? Klik hier.

Tenslotte zijn er ook nog twee moties van de VVD aangenomen waardoor we in de gelegenheid komen om voor de zomer van 2021 nog eens met de raad te spreken over de toenemende zorgkosten en de oplopende uitgaven in onze openbare ruimte en de druk die hierdoor ontstaat op de gemeentelijke financiën.

De fractie van VVD Westerveld zal zich uiteraard ook in die gesprekken weer gaan inzetten voor behoud van de kwaliteit van onze leefomgeving en continuering van de benodigde zorg,  zonder hierbij de grip op de financiën volledig te verliezen.


Motie Gemeente Westerveld aan de slag met uitwerking van de BrinQ

De raad van de gemeente Westerveld;

In vergadering bijeen op 10 november 2020. Kennisnemend van:

  • De zeer matige financiële positie van de gemeente Westerveld.
  • De hoge kosten die gepaard gaan met het uitvoeringsplan van het project BrinQ.

Overwegende dat:

  • Uitvoer van nieuw beleid nu uitsluitend tot stand kan komen mits er een forse lastenverhoging voor onze inwoners tegenover staat.

Roept het college op:

  • Voor de bespreking van de Voorjaarsrapportage 2021 een debatstuk aan de raad voor te leggen

over de uitwerking van BrinQ op onze openbare ruimte en de hiermee gepaard gaande kosten. en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van 10 november 2020.

R. Weernekers (griffier) H. Jager (voorzitter)


Motie Gemeente Westerveld aan de slag met Groei Sociaal Domein

De raad van de gemeente Westerveld;

In vergadering bijeen op 10 november 2020. Kennisnemend van:

  • De zeer matige financiële positie van de gemeente Westerveld.
  • De hoge kosten die gepaard gaan met de groei van het Sociaal Domein (Programma 6)

Overwegende dat:

  • De groei van de uitgaven in het Sociaal Domein zorgt voor zware druk op de totale uitgaven van onze gemeente.
  • Dit leidt tot een lastenverhoging voor onze inwoners en minder ruimte voor het uitvoeren van nieuw beleid.

Roept het college op:

  • Voor de bespreking van de Voorjaarsrapportage 2021 een debatstuk aan de raad voor te leggen

over de groei van het sociale domein en de hiermee gepaard gaande kosten, inclusief mogelijkheden om hier als gemeente invloed op uit te oefenen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Aldus besloten in de vergadering van 10 november 2020.

R. Weernekers (griffier), H. Jager (voorzitter)

Ingediend door:

R. Masselink VVD