ONS VERKIEZINGSPROGRAMMA IN BEELD. "Wonen"

Wonen 


  • Voor de leefbaarheid en de dynamiek van de dorpen in Westerveld is een lichte groei van het aantal inwoners van belang. Het recente woningbouwinitiatief van de drie noordelijke provincies en de regio Zwolle biedt daarvoor een aanknopingspunt en is tevens een nuttige bijdrage voor de oplossing van het landelijke woningtekort en de financiering daarvan. Bouwen aan de rand van de dorpen is goedkoper dan verdichting van de grote steden.


  • Westerveld dient actief in te zetten op kleinschalige nieuwbouwlocaties en grondbeleid aan de randen van de dorpen. Hiervoor kunnen vrijkomende gronden en erven worden ingezet. Op een aantal inbreidingslocaties is ruimte voor tijdelijke woonvormen en/of betaalbare starterswoningen. Dit moet niet tot te veel verdichting leiden. De dorpen moeten een open karakter blijven houden. 


  • Voor de totale woonbehoefte is er behoefte aan diversiteit en flexibiliteit. Er is behoefte aan woningen voor jongeren en ouderen, voor alleenstaanden en voor eenoudergezinnen, die nu vaak zijn aangewezen op vakantieparken die niet meer van deze tijd zijn. Vakantieparken met een recreatieve bestemming zijn niet bedoeld voor permanente bewoning. Er is ook behoefte aan koopwoningen op ruime kavels. Een gevarieerd aanbod is nodig voor een evenwichtige opbouw van de bevolkingssamenstelling. 


  • Er is behoefte aan dynamiek op de woningmarkt. Ruimte voor nieuwe woonvormen, voor wijzigingen in het gebruik van bestaande panden, voor de mogelijkheid van splitsing en samenvoeging in onze bestemmingsplannen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg. Alleen op die manier kan de bestaande woonruimte efficiënt worden gebruikt. 


  • Om bovenstaande doelstellingen te realiseren is een actief grondbeleid van de gemeente nodig. Dat moet leiden tot 1000 extra woningen in 2030.


Zet cookies aan om de video te tonen.