Eerste stap planvorming voor 1000 nieuwe woningen

In de raadsvergadering van 17 mei heeft de raad gesproken over het vestigen van het voorkeursrecht op een agrarisch perceel in Dieverbrug. Hiermee krijgt de gemeente recht op eerste koop van dit perceel met als doel om woningbouw in de toekomst mogelijk te maken. Een onderwerp met impact voor de inwoners in dit dorp, maar ook met een grote kans voor eventuele toekomstige bewoners van nieuw te realiseren woningen. De fractie van VVD Westerveld heeft een ambitie om de planvorming voor 1000 nieuwe woningen gereed te hebben in 2030. Deze eerste stap is daarin een goed begin.

 

De vragen die wij aan het college hebben gesteld is om te kijken naar het gelopen proces en de communicatie rondom dit plan. Wat voor lessen vallen hieruit te trekken voor een eventueel volgend proces of een volgende fase? Verder hebben wij het college gevraagd of er wellicht ook andere percelen in onze gemeente geschikt zijn voor woningbouw en om de raad te betrekken bij grondaankoop om eventuele financiële risico’s te kunnen afwegen. 

Een zorgvuldige procedure over de inrichting van het perceel moet uiteraard de komende periode verder opgepakt worden. Hierbij is participatie van inwoners van groot belang. Tot slot heeft de VVD fractie het college dringend verzocht om op korte termijn aan de slag te gaan met een bijstelling van de woonvisie.